Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i rozliczania w projekcie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i rozliczania w projekcie „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”  w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W załączeniu zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy.