Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji końcowej.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty  na organizację konferencji końcowej wraz z cateringiem ramach projektu pn.
„E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne
– zwiększenie innowacyjności gospodarki”  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.