Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

„E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ”
nr POIG.08.03.00-22-007/10-00

  

§ 1.

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn: „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Puck.
 3. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84 – 100 Puck.
 4. Projekt przewiduje:

a)      wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zgodnie z celami działania 8.3 POIG,

b)      zapewnienie 130 gospodarstwom domowym na obszarze objętym projektem, dostępu do szerokopasmowego Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu,

c)      dostarczenie, instalację oraz serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz niezbędnego oprogramowania do 130 gospodarstw domowych objętych projektem,

d)      promocję realizowanego projektu wśród społeczeństwa gminy,

e)      podniesienie stanu wiedzy społeczeństwa gminy, w zakresie wykorzystania funduszy unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem działania 8.3 POIG.

f)       podniesienie stanu wiedzy i umiejętności grup docelowych projektu, w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

 1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Gminę Puck.
 3. Projekt realizowany jest w terminie od 01 października 2010 r. do 31stycznia 2014 r.
 4. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.
 5. Regulamin zawiera:

a)      informacje ogólne,

b)      informacje o uczestnikach projektu,

c)      kryteria uczestnictwa w projekcie,

d)      zasady rekrutacji,

e)      prawa i obowiązki uczestnika projektu

f)       zasady ukończenia i rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,

g)      postanowienia końcowe.

§ 2.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców poniższych miejscowości Gminy Puck wymienionych we wniosku o dofinansowanie projektu,
stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-22-007/10-00:

-        Błądzikowo

-        Brudzewo

-        Celbowo

-        Darzlubie

-        Mrzezino

-        Osłonino

-        Połchowo

-        Połczyno

-        Rekowo Górne

-        Rzucewo

-        Sławutowo

-        Sławutówko

-        Smolno

-        Widlino

-        Żelistrzewo

 

Grupy docelowe stanowić będą:

a)      Osoby dorosłe/ gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

b)      Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,

c)      Osoby niepełnosprawne, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (np. z ZUS-u, KRUS-u).

§ 3.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby dorosłe/gospodarstwa domowe, dzieci i młodzież ucząca się oraz osoby niepełnosprawne,
które spełniają łącznie następujące warunki:

Osoby dorosłe/gospodarstwa domowe:

 1. Posiadają miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie miejscowości Gminy Puck wymienionych w paragrafie 2.
 2. Są uprawnione do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu
  pomocy społecznej: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 351zł netto lub 477zł netto dla osób samotnie gospodarujących.
 3. Są uprawnione do wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 504 zł netto lub 583 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
 4. Są uprawnione do wsparcia w ramach systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
 5. Nie posiadają komputera i dostępu do Internetu.
 6. Wezmą udział w szkoleniu przewidzianym w projekcie i przystąpię do egzaminu sprawdzającego, z zakresu programu szkolenia.
 7. Złożą, w określonym terminie formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie i innymi wymaganymi dokumentami.
 8. Złożą zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia deklaracji.

Dzieci i młodzież ucząca się:

 1. Są uczniami placówek oświatowych.
 2. Posiadają miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie miejscowości Gminy Puck  wymienionych w paragrafie 2.
 3. Są uprawnieni do uzyskania stypendium socjalnego w danym roku szkolnym.
 4. Osiągają dobre wyniki w nauce – średnia ocen powyżej 3,8 z roku poprzedzającego dany rok szkolny.
 5. Nie posiadają komputera z dostępem do Internetu.
 6. Ich rodzice/ opiekunowie prawni, złożą, w określonym terminie formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa
  w projekcie i innymi wymaganymi dokumentami oraz zaświadczeniem o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia formularza zgłoszeniowego.

Osoby niepełnosprawne:

 1. Posiadają miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie miejscowości Gminy Puck  wymienionych w paragrafie 2.
 2. Posiadają orzeczenie o niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczenie równoważne (np. z ZUS-u, KRUS-u).
 3. Są uprawnione do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych lub systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub rodziny zastępcze.
 4. Spełniające, w zależności od zakwalifikowania do danej grupy uprawnionej, kryterium dochodowe:

- w przypadku osób korzystających ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 351zł netto lub 477 zł netto dla osób samotnie gospodarujących,

- w przypadku osób korzystających ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 504 zł netto lub 583 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne,

- w przypadku osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 1. Nie posiadają w gospodarstwie domowym komputera wraz z dostępem do Internetu.
 2. Złożą, w określonym terminie, formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie i innymi wymaganymi dokumentami.
 3. Złożą zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia formularza zgłoszeniowego.

§ 4.

 1. 1.      Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodziny/ gospodarstwa domowe, w których strukturze występują dzieci i młodzież ucząca się.
 2. 2.      Każde gospodarstwo domowe może złożyć tylko 1 formularz zgłoszeniowy.

§ 5.

Zasady rekrutacji

 1. Pierwszym etapem rekrutacji jest powołanie zarządzeniem Wójta Gminy Puck  Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Kolejny etap rekrutacji dotyczyć będzie wyłonienia przez Komisję Rekrutacyjną, 130 uczestników końcowych projektu, zgodnie z kryteriami działania 8.3 POIG.

Działania rekrutacyjne obejmują:

a)      podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji poprzez zamieszczenie informacji w środkach masowego przekazu, punktach ogólnodostępnych na terenie Gminy, zwłaszcza w miejscowościach objętych wsparciem,

b)      podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji za pośrednictwem sołtysów, księży, pracowników socjalnych i szkół,

c)      zebranie, w określonym terminie podanym w ogłoszeniu, formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganymi dokumentami,

d)      weryfikację otrzymanych/ złożonych dokumentów zgłoszeniowych,

e)      ustalenie końcowej listy uczestników tj. 130 gospodarstw domowych, które zostaną objęte projektem.

 1. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

a)      deklarację uczestnictwa,

b)      kserokopię dowodu osobistego,

c)      oświadczenie o wysokości dochodów,

d)      zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku bez względu na źródło pochodzenia,

e)      w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

f)       świadectwo wyników nauczania ucznia za rok poprzedzającym dany rok szkolny.

 1. W przypadku kwalifikowania się do udziału w projekcie większej liczby uczestników (powyżej 130), w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną rodziny/ gospodarstwa domowe, w których w strukturze występują dzieci i młodzież ucząca się, rodziny wielodzietne, uczniowie z wyższą średnią ocen uzyskaną za wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym, osoby niepełnosprawne, gospodarstwa domowe w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, a pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
 2. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
 3. O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie.

§ 6.

Prawa i obowiązki uczestnika projektu.

 1. Każdy uczestnik wybrany do udziału w projekcie otrzyma w nieodpłatne użytkowanie:

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem,

- zestaw do odbioru Internetu,

oraz

- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z otrzymanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Uczestnik wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie na jego budynku zestawu do odbioru Internetu.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym.
 4. Uczestnik w przypadku zakończenia udziału w projekcie, zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym,
  ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.
 5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków uczestnika projektu określone zostaną w Umowie użyczenia wyposażenia.

§ 7.

Miejsce oraz termin składania formularzy zgłoszeniowych

 1. Termin rekrutacji uczestników projektu zostanie podany do publicznej wiadomości w ogłoszeniu.
 2. Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych zostanie podane w ogłoszeniu.
 3. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
 4. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do projektu.

§ 8.

Wyłączenia ze wsparcia w ramach projektu

O udział w realizacji projektu nie mogą ubiegać się gospodarstwa, które:

 1. Posiadają na dzień złożenia formularza umowę na dostarczanie Internetu do gospodarstwa domowego z podmiotem świadczącym tę usługę, gdyż tym samym nie spełniają kryterium wykluczenia informatycznego.
 2. Członkowie gospodarstw domowych nie zameldowani na terenie ww. miejscowości Gminy Puck.
 3. Nie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i ekonomicznej.

§ 9.

Zasady ukończenia i rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko  w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności,
  które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.
 3. W przypadku złożenia rezygnacji przez uczestnika projektu w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
 4. Uczestnik projektu kończy w nim udział w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 5 pkt 2 i 4.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Gminy Puck.
 2. Gmina Puck zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie.
 3. Nabór do projektu będzie jawny z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych.
 4. W czasie trwania projektu Gmina Puck zastrzega sobie możliwość dokonania ponownej oceny gospodarstwa domowego
  pod kątem przyjętych kryteriów uczestnictwa w projekcie.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 6. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.