PROJEKT REALIZOWANY

 Projekt pn: „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II”

jest kontynuacją pierwszej edycji projektu pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, który został zakończony 31 stycznia 2014 r.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zostanie zrealizowany w okresie: od września 2013 r. do 30 września 2015 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 75 gospodarstw domowych z Gminy Puck
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, przez okres realizacji projektu
tj. 3 lata oraz 5 lat po jego zakończeniu dla zachowania trwałości projektu.

Projekt miał na celu:

  •  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla 75 uczestników projektu (spełniające kryteria)
  • przekazanie 75 uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez 14 szkoleń
    z obsługi komputera, korzystania z zasobów i możliwości Internetu
  • uzyskanie lepszych efektów edukacyjnych, rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców Gminy Puck poprzez realizację m. in. działań koordynacyjnych,
  • rozwój osób dorosłych i dostęp do informacji stwarzającej możliwość aktywności zawodowej, społecznej i gospodarczej.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany był do osób dorosłych/ gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym zamieszkujących.

 

Działania koordynacyjne:

W ramach projektu uruchomiono 75 bezpłatnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 13 Szkołach Podstawowych Gminy Puck.