PROJEKT REALIZOWANY

 

Projekt pn: „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” jest kontynuacją pierwszej i drugiej edycji projektu
pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, który został zakończony 31 stycznia 2014 r.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8.
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zostanie zrealizowany w okresie: od 1 października 2013 r. do 30 września 2015 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 75 gospodarstw domowych z Gminy Puck
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności,
przez okres realizacji projektu tj. 3 lata oraz 5 lat po jego zakończeniu dla zachowania trwałości projektu.

Projekt miał na celu:

 

  • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla 75 uczestników projektu (spełniające kryteria)
  • przekazanie 75 uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez 8 szkoleń
    z obsługi komputera, korzystania z zasobów i możliwości Internetu
  • uzyskanie lepszych efektów edukacyjnych, rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców
    Gminy Puck poprzez realizację m. in. działań koordynacyjnych,
  • rozwój osób dorosłych i dostęp do informacji stwarzającej możliwość aktywności zawodowej, społecznej i gospodarczej.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany był do osób dorosłych/ gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej, dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osób niepełnosprawnych,
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym zamieszkujących.

 

Działania koordynacyjne:

W ramach projektu uruchomiono 44 bezpłatnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 4 Publicznych Gimnazjach Gminy Puck.