PROJEKT ZAKOŃCZONY
Projekt pn: „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” został zrealizowany w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt miał na celu :
a. wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
b. zapewnienie 130 gospodarstwom domowym na obszarze objętym projektem, dostępu do szerokopasmowego Internetu,
c. dostarczenie, instalację oraz serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz niezbędnego oprogramowania do 130 gospodarstw domowych objętych projektem,
d. podniesienie stanu wiedzy i umiejętności grup docelowych projektu, w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do osób dorosłych/ gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym zamieszkujących.

Działania koordynacyjne:
W ramach projektu uruchomiono 40 bezpłatnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 8 punktach bibliotecznych w Szkołach Podstawowych oraz w 16 Wiejskich Klubach/ Domach Kultury (po 2 stanowiska komputerowe).

Okres realizacji:
od 01.04.2010 r. do 31.01.2014 r.