Oferta – ogłoszenia prasowe

W związku z realizacją projektu pn.  „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck ”
w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8.
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Urząd Gmina Puck zaprasza do składania ofert na 5 ogłoszeń prasowych.