Informacja o wynikach weryfikacji do projektu nr POIG.08.03.00-22-027/13-01

Informacja

o wynikach weryfikacji do projektu nr POIG.08.03.00-22-027/13-01
pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”

 

Gmina Puck informuje, iż w dniu 24 marca 2014 r. Komisja rekrutacyjna zakończyła proces weryfikacji wniosków (formularzy zgłoszeniowych) złożonych do projektu pt. Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Pucko numerze POIG.08.03.00-22-027/13-01 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

Rekrutacja uczestników została dokonana zgodnie z Regulaminem rekrutacji dla projektu. Wyboru dokonano na podstawie złożonych od 15 stycznia 2014 r. formularzy zgłoszeniowych osób/gospodarstw domowych zamieszkujących miejscowości objęte wsparciem w Gminie Puck.

Kolejne zgłoszenia, po spełnieniu obowiązujących kryteriów, będą rejestrowane na listę rezerwową.

 

Ww. terminie wpłynęło łącznie 76 formularzy zgłoszeniowych (wnioski).

Spośród ww. wniosków:

75 zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie na listę podstawową,

1 nie został zakwalifikowany z powodu nie spełnienia wymaganych kryteriów.

 

Lista zakwalifikowanych (lista podstawowa) i niezakwalifikowanych osób/gospodarstw domowych do udziału w projekcie zawierająca numery referencyjne jest dostępna poniżej.

 

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu 027-2013 pdf

 

O kolejnych etapach realizacji niniejszego projektu będziemy Państwa informować na bieżąco.