Gmina Puck wyróżniona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji !

Gmina Puck wyróżniona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji !

Gmina Puck została wyróżniona w konkursie ,,Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie”
organizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji za wkład w przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego.

 Zrealizowany projekt pt. „E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”
został nominowany do nagrody w II edycji konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie
- Konkurs na najciekawsze inicjatywy realizowane w ramach projektów w Działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Działanie to polega na sfinansowaniu dostępu do internetu oraz zapewnieniu niezbędnych szkoleń osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
z powodu niskich dochodów lub niepełnosprawności. Wyróżnienie zostało przyznane 5 gminom spośród 400, które realizują projekty z Działania 8.3 POIG
(ponad 745 projektów).

Dziękujemy:)